Jak uczyć uczniów myślenia projektowego na lekcji języka obcego? – 08.11.2023, godz.18.00

V.3.17. Jak uczyć uczniów myślenia projektowego na lekcji języka obcego? – 08.11.2023, godz.18.00

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjNjOTY4NzgtZWYwNC00MGVmLTg2ZjktOWNmNDEwMGFjOWZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb98981-3086-4251-8cd2-a372e938055d%22%2c%22Oid%22%3a%22bbdd38c3-789a-4bd3-87cb-ae5732294ff5%22%7d