Języka polski dla uczniów z zagranicy - kto może prowadzić zajęcia?

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zatrudnianie-kadry-pedagogicznej-i-pomocy-nauczyciela-w-szkolach--informacja-dla-obywateli-ukrainy

 

W oddziale przygotowawczym w ramach tygodniowego wymiaru godzin prowadzi się naukę języka polskiego według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców w wymiarze nie niższym niż 6 godziny tygodniowo

W przypadku włączenia uczniów do poszczególnych oddziałów organ prowadzący szkołę organizuje w szkole, w której uczeń realizuje naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo.

Nauczyciele, którzy prowadzą  zajęcia z języka polskiego dla uczniów z zagranicy powinni posiadać kwalifikacje do nauczania języka polskiego.

Zajęcia dla młodszych uczniów mogą prowadzić także nauczyciele posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć z edukacji wczesnoszkolnej.