V 2019 Projekt edukacyjny „Zaopiekuj się mną”

Izabela Janocha – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

Już trzeci rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie realizowany jest projekt edukacyjny adresowany do uczniów klas pierwszych we współpracy z klasami starszymi. Ma on na celu zapewnienie uczniom klas pierwszych bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery sprzyjających nauce i zabawie w szkole. Kolejna klasa pierwsza w naszej szkole została objęta tym programem – piątoklasiści od września na długich przerwach opiekowali się pierwszakami np.: w drodze do stołówki szkolnej, biblioteki czy szatni. W czasie realizacji tego projektu nawiązały się między starszymi i młodszymi kolegami więzi i przyjaźnie, a troska o młodszego kolegę wzbudziła w piątoklasistach wiele empatii, troski i zainteresowania wobec młodszych i słabszych.

Autorkami tego projektu są nauczycielki SP 2 w Sianowie, które zachęcają do wykorzystania i wdrożenia opracowanych materiałów w innych szkołach.

Projekt edukacyjny „Zaopiekuj się mną”

Bezpieczeństwo podstawową potrzebą dziecka

Kierując się zasadą „Bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą dziecka”, maksymą szkoły „Każdy uczeń może odnieść sukces” opracowano projekt wspomagający wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym. Jego założeniem jest stworzenie optymalnie bezpiecznych warunków do nauki i zabawy, umożliwiających odkrywanie siebie i uzyskanie poczucia własnej wartości.

Cele główne:

 1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków i przyjaznej atmosfery do nauki i zabawy.
 2. Przeciwdziałanie agresji i przemocy.
 3. Ochrona przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia.
 4. Kształtowanie poczucia własnej wartości, odpowiedzialności za siebie i innych.

Cele szczegółowe:

 1. Poznajemy siebie i swoich kolegów. Potrafimy komunikować się ze sobą.
 2. Zachowujemy się kulturalnie i życzliwie wobec innych.
 3. Potrafimy zachować się w sytuacjach trudnych, unikamy konfliktów.
 4. Rozumiemy, co to jest agresja i przemoc. Radzimy sobie z przemocą i agresją.
 5. Wiemy, o kim można powiedzieć, że zachowuje się bezpiecznie i odpowiedzialnie. Jesteśmy odpowiedzialni za swojego podopiecznego („Przyjaciel”).
 6. Przestrzegamy ustalonych zasad i norm społeczności szkolnej.
 7. Wiemy jak czuje się osoba odrzucona przez grupę. Rozumiemy pojęcie „obniżenie poczucia własnej wartości”.
 8. Rozumiemy konsekwencje swoich decyzji.
 9. Znamy swoje mocne i słabe strony. Potrafimy dokonać samooceny swojego zachowania.
 10. Wiemy, co to jest asertywność. Potrafimy powiedzieć NIE w sytuacjach ryzykownych.
 11. Znamy numery alarmowe, potrafimy udzielić pierwszej pomocy.
 12. Wiemy, co to jest przyjaźń i rozumiemy innch.

Planowane działania:

 1. Tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku.
 2. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych.
 3. Różne formy przedstawiania się, poznawania kolegów z koasy, pozbywania się lęków i zahamowań związanych z ekspresją twórczą w grupie, wytwarzanie emocjonalnej więzi grupowej. POZNAJEMY SIĘ LEPIEJ – zaczarowana kula.
 4. Zapoznanie uczniów z programem „Zaopiekuj się mną”. Zabawy integrujące zespoły klasowe klasy I i V „Jesteś moim opiekunem”.
 5. Wspólne zabawy na przerwach – razem uczymy się i razem bawimy.
 6. Dbanie o zdrowie; II śniadanie przy herbatce.
 7. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
 8. Szkolne imprezy okolicznościowe i przedstawienia. Uczymy się od siebie.
 9. (. Spotykamy się nie tylko w szkole.
 10. Rozwijanie zainteresowań: Poczytaj mi przyjacielu.
 11. Warsztaty okolicznościowe: dekoracje na różne okazje.
 12. Bezpieczeństwo w sieci: NETYKIETA.
 13. Zajęcia integrujące zespoły klasowe: Wyrażamy uczucia mimiką.
 14. Sposoby rozwiązywania konfliktów, agresji, przemocy.
 15. Poczucie własnej wartości, w pełni akceptuję innych.
 16. Nauka udzielania pierwszej pomocy.

Metody i formy realizacji:

 1. Krąg uczuć.
 2. Scenki rodzajowe.
 3. Gry i zabawy.
 4. Przedstawienia i inscenizacje.
 5. Niedokończone zdania.
 6. Wycieczki.
 7. Imprezy okolicznościowe.
 8. Konkursy: Jestem na medal. Chcę wiedzieć więcej.
 9. Zajęcia w grupach.
 10. Spotkania z ciekawymi ludźmi.

Współpraca:

 1. Uczniowie klas I i V
 2. Nauczyciele wychowawcy.
 3. Rodzice uczniów.

Przewidywane efekty działań:

Uczeń:

 1. W szkole czuje się bezpiecznie.
 2. Dokonuje samooceny zachowania.
 3. Potrafi wymienić swoje zalety i wady.
 4. Ma poczucie swojej wartości.
 5. Szanuje uczucia innych.
 6. W sytuacjach trudnych i konfliktowych potrafi zachować się właściwie.
 7. Dba o swoje zdrowie.
 8. Jest odpowiedzialny i asertywny.
 9. Zna zasady udzielania pierwszej pomocy.
 10. Dba i pielęgnuje nawiązane przyjaźnie.