I 2021 Doświadczenia w przedszkolu

Renata Pietras-Pacynko

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

„Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż – a zapamiętam,
pozwól mi działać,
a zrozumiem!”

Konfucjusz

Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką, sercem i głową”. Zatem należy aktywność poznawczą dzieci stymulować i ukierunkowywać. Rozwiązując problem różnymi metodami, dziecko prowokowane jest do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Przy okazji uczy się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Zabawy badawcze są też świetną okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Przy okazji dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość.

Eksperyment (łac. experimentum - doświadczenie, badanie) – zbiór działań wzbudzających w obiektach materialnych określone reakcje i zjawiska w warunkach pozwalających kontrolować wszelkie istotne czynniki, które poddaje się dokładnej obserwacji (zabieg badawczy polegający na celowym wywołaniu określonego zjawiska w sztucznie stworzonych warunkach (laboratoryjnych) i zbadaniu jego przebiegu, cech i zależności).

Cele eksperymentów i doświadczeń w przedszkolu:

  • budzenie zainteresowań naukowych
  • zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej
  • rozwijanie twórczej działalności
  • nauka samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków
  • umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy
  • wyrabianie umiejętności prowadzenia dyskusji, przedstawiania swoich racji popartych własnymi doświadczeniami
  • stwarzanie okazji do lepszego poznania swoich możliwości
  • utrwalanie pozytywnych cech charakteru dzieci takich jak: pracowitość, systematyczność, spostrzegawczość, dokładność
  • nawiązywanie współpracy między uczestnikami ćwiczeń opartej na wspólnym dążeniu do celu

Zachęcam do zapoznania się z prezentacją, w której zamieściłam przykłady doświadczeń:

Prezentacja multimedialna