Studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że trwa rekrutacja na IV edycję „Studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli". Program Studiów podyplomowych jest zgodny z Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2245). Studia będą prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.  Zajęcia dydaktyczne, realizowane będą w formule online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Słuchaczami studiów mogą zostać nauczyciele szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych nieprowadzący przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, a chcący prowadzić ten przedmiot oraz nauczyciele prowadzący podstawy przedsiębiorczości i pragnący poszerzyć swoje kwalifikacje w tym zakresie. Studia kończą się egzaminem i uzyskaniem dyplomu.

- Czas trwania studiów: marzec 2022 – czerwiec 2023.

- Liczba godzin dydaktycznych: 350

- Liczba ECTS - 62

- Odpłatność za studia (3 semestry): 500 zł

- Zajęcia prowadzone co drugi weekend

 

Więcej informacji na temat studiów znajduje się na stronie: http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.514.1171.html