Reforma edukacji 2017 - Program wychowawczo-profilaltyczny

Zmiany od nowego roku szkolnego 2017/2018 w obszarze wychowania i profilaktyki obligują szkoły , między innymi do przygotowania nowego dokumentu: programu wychowawczo-profilaktycznego.  

Do 30 września program powinien być uchwalony przez radę rodziców.(art. 84 ust. 1–3 Ustawy Prawo oświatowe).

Opracowując dokument pn. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły/placówki warto pamiętać, że:

  • szkoła ma zagwarantowaną autonomię w opracowywaniu własnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
  • treści i działania powinny być dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i zapewniać rozwój w sferach – fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej,
  • treści wychowawcze i profilaktyczne zawarte w programie mają odpowiadać specyficznemu zapotrzebowaniu konkretnego środowiska szkolnego,
  • konstruujemy go na podstawie diagnozy potrzeb i zagrożeń oraz ewaluacji dotychczasowych działań,
  • dobrze by było, aby opracowaniem zajął się zespół przedstawicieli środowiska szkolnego (nauczyciele-wychowawcy, pedagodzy/psycholodzy szkolni) pod kierownictwem szkolnego lidera

Profesor Z.B. Gaś i dr W. Poleszak proponują procedurę tworzenia programu składającą się z 5 etapów:

  • Etap 1 - Kogo chcemy wychować - czyli sylwetka absolwenta
  • Etap 2 - Jakie są nasze doświadczenia - czyli analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły
  • Etap 3 - DokAd i jaką drogąchcemy zmierzać - konstruowanie strategi wychowawczo-profilaktycznych szkoły
  • Etap 4 - Jak będziemy sprawdzać skuteczność naszych działan - czyli opracowanie strategii ewaluacji programu
  • Etap 5 - Jak zamierzenia szkoły będziemy realiować w klasie - czyli konstruowanie planów wychowawczo-profilaktycznych w poszczególnych oddziałach klasowych

  Po więcej informacji na temat konstruowania  programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły/placówki zapraszamy na stronę ORE