Doradcy metodyczni

W strukturze Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie funkcjonują trzy pracownie przedmiotowe grupujące nauczycieli-doradców metodycznych. Do zadań doradców metodycznych należy między innymi wspomaganie nauczycieli w:

1) rozwijaniu umiejętności metodycznych;

2) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;

3) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;

4) podejmowaniu działań innowacyjnych.

Swoje zadania doradcy metodyczni realizują przez:

1) udzielanie indywidualnych konsultacji;

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;

3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;

4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

 

Zapraszamy do kontaktów bezpośrednich, telefonicznych lub mailowych z doradcami metodycznymi CEN oraz do udziału w prowadzonych przez nich dyżurach metodycznych i innych formach doskonalenia.