• Uzyskiwanie stopnia nauczyciela dyplomowanego - "nowe zasady"
    Od 1 września 2022r. zmieniły się przepisy związane uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zmiana wynika z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1730). Nauczyciel mianowany, który nie rozpoczął stażu przed 1 września 2022r. i dotychczas przepracował od uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego co najmniej 3 lata i 9 miesięcy (w wymiarze co najmniej ½ etatu zgodnie z kwalifikacjami) oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy wystawioną w ostatnim roku pracy (obejmującą okres ostatnich trzech lat pracy) i spełnił wymagania określone w w  Rozporządzeniu MEiN z dnia 6 września 2022r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,  może ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.
  • Propozycja przygotowania dokumentacji do komisji na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy kończą staż w 2023r. wg dotychczasowych przepisów ("starych").
    Od 1 września 2022r. obowiązują nowe przepisy odnośnie awansu zawodowego nauczycieli. Jednak art. 11 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw wskazuje, że nauczyciele którzy rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego , kończą ten staż "według dotychczasowych przepisów". Zapraszam Państwa do zapoznania się z przepisami prawa, jakie obowiązują nauczycieli w awansie zawodowym na stopień nauczyciela dyplomowanego, którzy rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego przed 1 września 2022r.
  • Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego od 1 września 2022r.
    Nauczyciele mianowani, którzy chcą uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego od 1 września 2022r. nie odbywają stażu, nie piszą wniosku, nie piszą planu rozwoju. Obecnie warunkiem uzyskania dyplomowanie jest przepracowanie 3 lat i 9 miesięcy od dnia mianowania, otrzymanie bardzo dobrej oceny pracy za ostatnie 3 lata oraz spełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego. Natomiast nauczyciele, którzy rozpoczęli staż na dyplomowanie przed 1 września 2022r. realizują staż wg dotychczasowych przepisów.