Komunikat KO w Szczecinie - składanie dokumentacji od 1 października 2019r.

                  

Komunikat w sprawie procedury stosowanej w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopnień  nauczyciela dyplomowanego

wg stanu prawnego na dzień 1 października 2019 r.

 

W związku ze zmianą w aktach prawnych regulujących postępowanie kwalifikacyjne o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, informujemy, że na podstawie właściwych przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203, ze zm.) dokumentacja wymagana od nauczycieli, którzy ubiegają się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego różni się w zależności od dnia,      w którym nauczyciel ten ukończył staż i obejmuje dokumenty wyszczególnione poniżej.

Ponadto nauczyciele, którzy ukończyli staż w dniu 1 września 2018 r. lub później zobowiązani są do spełnienia wymagań określonych w §8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r.,poz. 1574 z późn. zm.).

 

 • Dokumentacja wymagana od nauczycieli, którzy ukończyli staż w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. włącznie

Dokumentacja wymagana w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego winna obejmować:

 1. wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dostępny na stronie Kuratorium Oświaty (zakładka: Nauczyciele ▬►Awans zawodowy ▬►Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego pkt 1),
 2. lub ich kopie poświadczone przez dyrektora szkoły/ placówki za zgodność z oryginałem,
 3. akt nadania lub jego kopia poświadczona przez dyrektora szkoły/ placówki za zgodność z oryginałem,
 4. według wzoru zamieszczonego na stronie Kuratorium Oświaty (zakładka: Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego pkt 2),
 5. w przypadku gdy nauczyciel realizował staż w dwóch lub więcej szkołach do wniosku należy załączyć odpowiednio zaświadczenie dyrektora każdej z tych szkół, w której nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu),
 6. opis i analizęwszystkich określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów,
 7. jeśli nauczyciel odbywał skrócony staż na podstawie art. 9c ust. 2 ustawy Karta nauczyciela – kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora poświadczona przez dyrektora szkoły / placówki za zgodność z oryginałem.

Dokumentacja nie powinna zawierać ozdobnych stron, przekładek, fotografii,  dokumentów w twardych oprawach, zbindowanych  itp.

 

 • Dokumentacja wymagana od nauczycieli, którzy ukończyli staż w dniach od1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Dotyczy również stażu dodatkowego i przedłużonego, który skończył się w dniach od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Dokumentacja wymagana w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego winna obejmować:

    1. wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela

       dyplomowanego dostępny na stronie Kuratorium Oświaty (zakładka: Nauczyciele

  ▬►Awans zawodowy ▬►Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela

  dyplomowanego pkt 1),

    2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe  poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,

   3. kopię aktu nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, poświadczoną

      za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,

   4. zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki (według wzoru w  zakładce: Postępowanie

      kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego pkt 3),

   5. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną

       za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,

   6. kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,

   7. opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w §8 ust. 3 pkt 1-3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych    w §8 ust. 3 pkt 4, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela           i szkoły (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574),

 8. jeśli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 4 lit. c ww. rozporządzenia - kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczoną przez pracodawcę za zgodność z oryginałem,

 9. jeśli nauczyciel odbywał skrócony staż na podstawie art. 9c ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela – kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora poświadczoną przez dyrektora szkoły / placówki za zgodność z oryginałem.

Dokumentacja powinna być złożona do Kuratorium Oświaty w Szczecinie  w zwykłej białej wiązanej teczce (miękka oprawa), Nie powinna zawierać ozdobnych stron, przekładek, fotografii,  dokumentów w twardych oprawach, zbindowanych  itp.   Strona tytułowa teczki powinna zawierać tylko imię i nazwisko wnioskodawcy, a dokumenty powinny być ułożone w powyżej wymienionej kolejności.

 • Dokumentacja wymagana od nauczycieli, którzy ukończyli staż w dniu1 września 2019 r.lub później.

Dotyczy również stażu dodatkowego i przedłużonego, który skończył się w dniu 1 września 2019 r.  lub później.

Dokumentacja wymagana w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego winna obejmować:

    1. wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela

  dyplomowanego dostępny na stronie Kuratorium Oświaty (zakładka: Nauczyciele

  ▬►Awans zawodowy ▬►Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela

  dyplomowanego pkt 1),

    2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe  poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,

   3. kopię aktu nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, poświadczoną

       za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,

   4. zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki (według wzoru w  zakładce: Postępowanie

      kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego pkt 3),

   5. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną

       za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,

   6. kopię karty oceny dorobku zawodowego za okres stażu poświadczoną za zgodność

       z oryginałem przez dyrektora szkoły,

   7. opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w §8 ust. 3 pkt 1-3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych    w §8 ust. 3 pkt 4, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela           i szkoły (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574),

 8. jeśli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 4 lit. c ww. rozporządzenia - kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczoną przez pracodawcę za zgodność z oryginałem,

 9. jeśli nauczyciel odbywał skrócony staż na podstawie art. 9c ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela – kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora poświadczoną przez dyrektora szkoły / placówki za zgodność z oryginałem.

Dokumentacja powinna być złożona do Kuratorium Oświaty w Szczecinie  w zwykłej białej wiązanej teczce (miękka oprawa), Nie powinna zawierać ozdobnych stron, przekładek, fotografii,  dokumentów w twardych oprawach, zbindowanych  itp.   Strona tytułowa teczki powinna zawierać tylko imię i nazwisko wnioskodawcy, a dokumenty powinny być ułożone w powyżej wymienionej kolejności.

 • Dokumentacja wymagana od dyrektorów szkół i osób pełniących obowiązki dyrektora szkoły

Dokumentacja wymagana w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego winna obejmować:

      1. wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dostępny na stronie Kuratorium Oświaty (zakładka: Nauczyciele ▬►Awans zawodowy ▬►Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego pkt 4),

 2.  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe

      poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę,

  3.   kopię aktu nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, poświadczoną

         za zgodność z oryginałem przez pracodawcę,

  4. zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresu pracy,

      urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, wymaganych do złożenia

      wniosku lub świadectwa pracy potwierdzające powyższe okoliczności,

  5. sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy, zawierające charakterystykę i rozwój szkoły

     kierowanej przez dyrektora w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia,

     wychowanie i opieki,

  6. kopię karty oceny pracy z ostatnich 3 lat pracy, poświadczoną za zgodność

      z oryginałem przez dyrektora szkoły,

   7. opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w §8 ust. 3 pkt 1-3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych    w §8 ust. 3 pkt 4, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela

i szkoły (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574, ze zm.),

   8. w przypadku nauczyciela, któremu w okresie stażu powierzono stanowisko dyrektora

       szkoły kopię zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz kopię sprawozdania     z jego realizacji¸ poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,

   9. w przypadku nauczyciela, któremu w okresie stażu powierzono stanowisko dyrektora

       szkoły zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki o wymiarze zatrudnienia nauczyciela

       oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie

       odbywania stażu,

   10. jeśli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 4 lit. c

         ww. rozporządzenia - kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość

         języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie

         szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczoną

         przez pracodawcę za zgodność z oryginałem.

Dokumentacja powinna być złożona do Kuratorium Oświaty w Szczecinie  w zwykłej białej wiązanej teczce (miękka oprawa), Nie powinna zawierać ozdobnych stron, przekładek, fotografii,  dokumentów w twardych oprawach, zbindowanych  itp.   Strona tytułowa teczki powinna zawierać tylko imię i nazwisko wnioskodawcy, a dokumenty powinny być ułożone w powyżej wymienionej kolejności.

 • Miejsce składania dokumentacji

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w:

 1. siedzibie Kuratorium Oświaty w Szczecinie, przy ul. Wały Chrobrego 4 (kancelaria, pokój 12, parter) w godzinach pracy urzędu albo
 2. we właściwej miejscowo Delegaturze w Koszalinie.
 • Termin składania dokumentacji

Wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Zachodniopomorski Kurator Oświaty wydaje decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Natomiast wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października danego roku, Zachodniopomorski Kurator Oświaty wydaje decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku zgodnie z art. 9b ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela.

O dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data doręczenia podpisanego wniosku do Kuratorium Oświaty w Szczecinie albo do Delegatury w Koszalinie . W przypadku wysłania wniosku pocztą o dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej.

W myśl art. 9d ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu (lub oceny pracy). W praktyce oznacza to, że nauczyciel ma możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie, który nie będzie kolidował z innymi jego planami.

W związku z powyższą regulacją prawną, kierowane przez wnioskodawców prośby dotyczące ustalenia terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej nie będą uwzględniane.

 

 • Informacje dodatkowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informuję, że Zachodniopomorski Kurator Oświaty na podstawie art. 9b ust. 2 w zw. z art. 9b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.) przetwarza dane osobowe obejmujące:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwisko rodowe
 • Datę i miejsce urodzenia
 • Numer telefonu i adres e-mail
 • Numer PESEL
 • Poziom wykształcenia
 • Adres zamieszkania
 • Miejsce zatrudnienia wraz z adresem
 • Datę wydania, numer i wystawcę aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

w celu realizacji zadań wynikających z prowadzenia postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z siedzibą przy ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwane dalej „rozporządzeniem RODO”, przekazuje się następujące informacje:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
 • Dane do kontaktu: listownie Zachodniopomorski Kurator Oświaty, ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin lub przez e-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl
 • We wszelkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych.
 • Dane do kontaktu: listownie na adres Inspektor ochrony danych, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93; 61-716 Poznań lub przez e-mail: iod@ko.poznan.pl
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO w związku z art. 148 ustawy 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawnych.
 • Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania,
  w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia w zakresie ochrony swoich danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w przepisach prawa z uwzględnieniem wyjątków.
 • Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych praw należy przesłać żądanie w formie pisemnej na adres e-mail lub drogą pocztową.
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty narusza przepisy rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.