Zasady wypełniania świadectw ukończenia dotychczasowego trzyletniego liceum i dotychczasowego czteroletniego technikum - kwiecień 2022

 

Wypełniając świadectwa opieramy się na  przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. 2019r., poz. 1700 i 1780 oraz z 2021r. poz. 1203)

W roku szkolnym 2021/2022 świadectwa ukończenia:

 • dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wydaje się  na druku według wzoru odpowiednio nr 30a lub 31a określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
 • dotychczasowego czteroletniego technikum wydaje się na druku według wzoru odpowiednio nr 39a lub 40a określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia

 

Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół można pominąć nazwę zespołu.

Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę lub semestr, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wydania świadectwa wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów.

W miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:

 • poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;
 • ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena;
 • ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.

Obok nazwy języka obcego nowożytnego umieszcza się adnotację w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym i dotychczasowym czteroletnim technikum:

 •  „IV.0” – w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego;
 • „IV.1p.” – oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B1 w skali globalnej biegłości językowej – w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie podstawowym;
 • „IV.1r.” – oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B2 w skali globalnej biegłości językowej – w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie rozszerzonym;
 •  „IV.2” – oznaczającą poziom zbliżony do poziomu C1 w skali globalnej biegłości językowej -  w przypadku uczniów oddziałów dwujęzycznych.

Na świadectwach wydawanych uczniom szkół lub oddziałów dwujęzycznych oraz na innych drukach dla uczniów szkół lub oddziałów dwujęzycznych:
1) obok nazwy przedmiotu nauczanego dwujęzycznie umieszcza się adnotację „nauczany(a) dwujęzycznie” albo w skrócie „ND”;
2) obok nazwy języka obcego nowożytnego, który jest drugim językiem nauczania w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym i dotychczasowym czteroletnim technikum, umieszcza się adnotację
„poziom dwujęzyczny” albo w skrócie „PD”.

Na świadectwach w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

 • uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na  terenie szkół;
 • osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
 • realizację lub ukończenie programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną wraz z nazwą tego programu, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału międzynarodowego, w którym program ten był realizowany.

Na świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych przez odpowiednio dotychczasowe  trzyletnie liceum ogólnokształcące i dotychczasowe czteroletnie technikum, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów.

 

W razie dodatkowych pytań - proszę o kontakt: izabelasuckiel@cen.edu.pl