Przepisy pozwalają na zwiększenia liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych i klasach I - III, jeśli istnieje potrzeba przyjęcia dzieci z Ukrainy

Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  (Dz. U.  poz.566) – obowiązuje od 10 marca 2022r.

W roku szkolnym 2021/2022 liczba dzieci  w oddziale przedszkolnym, może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci, będących obywatelami Ukrainy, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły podstawowej może być zwiększona o nie więcej niż 4 uczniów, będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Liczba uczniów w oddziale klas I, II lub III szkoły podstawowej nie może przekroczyć 29.