Wsparcie nauczycieli w kształceniu na odległość

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie uczestniczy w realizacji projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość (Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty). Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu realizowanego przez CEN zamierzamy przeszkolić 130 nauczycieli szkół i placówek oświatowych (25 godzin szkoleniowych). Bazą szkolenia są materiały przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. 

Zapisy na szkolenie poprzez bazę szkoleń (Zapisy on-line). Numer formy: 8.1 Zdalne oblicze edukacji. Jedynym kryterium rekrutacji na szkolenie jest kolejność zgłoszeń nauczycieli. Szkolenia planujemy rozpocząć we wrześniu i zakończyć w październiku. Szczegółowe informacje o terminach szkoleń zostaną podane po zakończeniu rekrutacji.

Każdy z Państwa będzie mógł stworzyć indywidualny program dostosowany do swoich potrzeb spośród 12 modułów, przy czym:

1)  moduły 3 i 6 są obligatoryjne dla wszystkich uczestników:

- MODUŁ 3. Metodyka edukacji zdalnej - 5h

- MODUŁ 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna  - 5h

2)  spośród pozostałych modułów każdy uczestnik dokona wyboru co najmniej 3 modułów tak, aby szkolenie w całości obejmowało co najmniej 25 godzin:

- MODUŁ 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej - 5h

- MODUŁ 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania – 7h

- MODUŁ 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej  - 5h

- MODUŁ 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej - 4h

- MODUŁ 7. MS Teams - 5h

- MODUŁ 8. Zoom - 5h

- MODUŁ 9. Google Meet - 5h

- MODUŁ 10. Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych - 3h

- MODUŁ 11. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej - 2h

- MODUŁ 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej - 2h.

Uczestnik ponadto uzyska:

  1. wsparcie i doradztwo metodyczne w zakresie metodyki przedmiotowej   
  2. dostęp do pakietów materiałów metodycznych użytecznych przy realizacji zdanego nauczania
  3. możliwość konsultowania różnych rozwiązań metodycznych w nauczaniu na odległość
  4. odpowiedzi na pytania dotyczące problemów wynikających z nauczania zdalnego