Upadek Rzeczypospolitej​​​​​​​ - scenariusz lekcji w klasie 4

Cele lekcji:

Uczeń:

 • poprawnie posługuje się terminami: rozbiory, konstytucja, kosynierzy
 • zna wydarzenia związane z datami: 3 maja 1791, 1794, 1795
 • wymienia państwa, które dokonały rozbiorów
 • charakteryzuje postać i dokonania Tadeusza Kościuszki
 • zna postać ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • przedstawia znaczenie uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Metody:

 • praca z tablicą interaktywną
 • projekcja filmowa
 • elementy wykładu,
 • praca z mapą,

Formy pracy:

 • indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

 • prezentacje multimedialne,
 • fragmentu filmu pt. „Kościuszko pod Racławicami",
 • mapa „Rozbiory Polski”,
 • karta pracy dla uczniów.

 

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca

 1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
 2. Przedstawienie celu lekcji i planowanego przebiegu zajęć.
 3. Rekapitulacja pierwotna: nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie pojęć: „złoty wiek XVI” oraz stulecie wojen w XVII wieku i ich skutki .

Faza realizacyjna

 1. Na tablicy interaktywnej nauczyciel przedstawia sytuację w Polsce w XVIII wieku zagrożenia ze strony sąsiadów, na mapie pokazuje jakie ziemie odebrano Polsce w kolejnych rozbiorach.
 2. Uczniowie podpisują na mapie konturowej w odpowiednich miejscach sąsiadów Polski: Prusy, Austrię i Rosję. Jako sprawdzenie wybrani uczniowie wykonują to zadania na tablicy multimedialnej.
 3. Na tablicy interaktywnej nauczyciel przedstawia prezentację o roli Konstytucji 3 maja, oraz wprowadza postać Tadeusza Kościuszki, wykorzystanie fragmentu filmu „Kościuszko pod Racławicami”
 4. Uczniowie wypowiadają się na temat udziału w powsatniu kosynierów, kim byli, dlaczego tak uzbrojeni, czy mogli być skuteczni. 
 5. Uczniowie wklejają do zeszytu postać kosyniera, podpisują ją.
 6. Na tablicy interaktywnej nauczyciel przedstawia prezentację o skutkach powstania - likwidację państwa polskiego.

Faza podsumowująca

 1. Zadanie dla uczniów: Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej: np. Złożenie przysięgi przez Kościuszkę w Krakowie; Uchwalenie Konstytucji 3 maja; Trzeci rozbiór Polski; Bitwa pod Racławicami.
 2. Podziękowanie za udział w lekcji, podsumowanie pracy i aktywności.