Stan wojenny i ostatnie lata PRL - scenariusz lekcji w klasie 8

Cele lekcji:

Uczeń:

 • poprawnie posługuje się terminami: stan wojenny, WRON, internowanie,
 • zna wydarzenia związane z datami: 13.12.1981, 16.12.1981, 1983, 1987
 • charakteryzuje postać i dokonania Lecha Wałęsy, Jerzego Popiełuszki, Jana Pawła II
 • zna postać Grzegorza Przemyka, Wojciecha Jaruzelskiego i Jerzego Urbana
 • przedstawia znaczenie wprowadzenia stanu wojennego dla rozwoju opozycji w Polsce

Metody:

 • praca z tablicą interaktywną, ewentualnie w programie padlet
 • projekcja filmowa
 • elementy wykładu,

Formy pracy:

 • indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

 • prezentacje multimedialne,
 • strona e-podręczniki (tekst i film)

 

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca

 • Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
 • Przedstawienie celu lekcji i planowanego przebiegu zajęć.
 • Rekapitulacja pierwotna: nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie pojęć: NSZZ Solidarność, strajk,

Faza realizacyjna

 • Uczniowie zapoznają się z okolicznościami wprowadzenia stanu wojennego - oglądają film: https://www.youtube.com/watch?v=XEsC6e44_pw

  Na podstawie obejrzanego filmu i rozmowy z nauczycielem, wprowadzamy datę 13 grudnia 1981, wyjaśniamy rolę Wojciecha Jaruzelskiego, WRON i opisujemy przebieg stanu wojennego. 
 • Nauczyciel z uczniami prowadzi dyskusję na temat reakcji społeczeństwa wobec stanu wojennego.
 • Uczniowie czytają tekst o życiu codziennym zamieszczony na stronie https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/DepzeGjOe oraz oglądają zamieszczony tam Film 1, następnie wypowiadają się na temat warunków życia codziennego w okresie stanu wojennego. Ich wypowiedzi można zamieścić wykorzystując tablicę interaktywną albo przy pomocy programu padlet.

Faza podsumowująca

 • Omówienie etapów rozwoju opozycji w Polsce: strajki po wprowadzeniu stanu wojennego (Kopalnia Wujek, Literacka Nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy, braki towaru w sklepie i wysoka inflacja, wizyta Jana Pawła II.
 • Podziękowanie za udział w lekcji, podsumowanie pracy i aktywności.

Tomasz Skonieczny, doradca CEN Koszalin