Działania wojenne podczas I wojny światowej - scenariusz lekcji w klasie 7

Cele lekcji:

Uczeń:

 • poprawnie posługuje się terminami: wojna światowa (wielka wojna), wojna pozycyjna (okopowa), wojna totalna, czołg, gaz bojowy, nieograniczona wojna podwodna.
 • zna wydarzenia związane z datami: 1914, 1915, 1916, 1917, 1918
 • zna i charakteryzuje rodzaje broni: czołg, gaz bojowy, karabin maszynowy, okręt podwodny, zasieki z drutu kolczastego
 • przedstawia znaczenie wprowadzenia nowych rodzajów broni dla przebiegu I wojny światowej

 

Metody:

 • praca z tablicą interaktywną, ewentualnie w programie wakelet lub padlet
 • projekcja filmowa
 • prezentacja komputerowa
 • elementy wykładu,

Formy pracy:

 • indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

 • mapy z dowolnego podręcznika dot. przebiegu działań wojennych podczas I wojny światowej
 • prezentacja multimedialne nauczyciela,
 • strona e-podręczniki (tekst i film)

 

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca

 • Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
 • Przedstawienie celu lekcji i planowanego przebiegu zajęć.
 • Rekapitulacja pierwotna: nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie pojęć: Państwa centralne, państwa Ententy.

Faza realizacyjna

 

 • Obejrzenie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=Vao7NCjEftY&t=160s (tekst jest w j. angielskim). Na podstawie filmu  uczniowie poznają specyfikę działań na froncie zachodnim. Ocena działań podejmowanych przez dowódców.
 • Praca w małych grupach: Charakterystyka wybranego rodzaju nowej broni (po uzgodnieniu z nauczycielem. Prezentacja na forum klasy. Można tu pozwolić uczniom na korzystanie np. ze smartfonów, wtedy można do prezentacji wykorzystać np. program wakelet, ewentualnie padlet.
 • Na podstawie mapy znajdującej się w podręczniku uczniowie analizują przebieg działań wojennych. 
   

Faza podsumowująca

 • Wymienienie przez uczniów głównych etapów rozwoju działań wojennych podczas I wojny światowej.
 • Opinie uczniów na temat wojny
 • Podziękowanie za udział w lekcji, podsumowanie pracy i aktywności.

Tomasz Skonieczny, doradca CEN Koszalin