X 2017 Zabawa dziecka w wieku przedszkolnym

Renata Pietras – Pacynko - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Zabawa dziecka w wieku przedszkolnym

Zabawa jest bardzo istotnym elementem życia, naturalnym zjawiskiem, opartym na własnej aktywności, która w rozmaitych formach towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Zabawa powinna być podstawowym narzędziem pracy z dziećmi zwłaszcza w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pomaga w zrozumieniu świata i lepszym poznaniu samego siebie. Ma wpływ na rozwój poznawczy, sferę emocjonalno-motywacyjną i na kształtowanie osobowości dziecka.

Według Sutton – Smith „Zabawa pozwala dziecku poznać świat czterema podstawowymi metodami: poprzez naśladowanie, eksplorowanie, próbowanie i konstruowanie”. W życiu dziecka występuje wielka różnorodność i bogactwo zabaw: są to zabawy manipulacyjne, twórcze, grupowo – społeczne, zabawy dramowe, gry i zabawy dydaktyczne. Zabawa wywołuje zaciekawienie, pobudza do działania, pozwala poznawać i odkrywać świat poprzez zaangażowanie zmysłów. Rozbudza kreatywność i otwartą postawę wobec ludzi, otaczającej rzeczywistości. Uczy tolerancji, zrozumienia dla odmienności innych.

W dziecięcych zabawach  często partnerami do rozmów dziecka stają się jego ulubione zabawki. W przypadku najmłodszych dzieci dobra zabawka powinna wspomagać rozwój ruchowy, a więc motorykę, manipulację i korzystnie wpływać na emocje. Właściwie dobrana zabawka pozwala dziecku rozwijać te zdolności, które na danym etapie jego rozwoju są najważniejsze.

W okresie przedszkolnym zabawa stanowi najważniejszą czynność podejmowaną przez dziecko. Według Wygotskiego zabawa dziecka w wieku przedszkolnym jest najważniejszą linią jego rozwoju.

Według Elżbiety Marii Minczakiewicz można wyróżnić następujące funkcje zabawy:

 • funkcja kształcąca – dziecko kształci swoje zmysły, doskonali sprawność motoryczną, wzbogaca wiedzę o świecie i o sobie samym, uczy się poznawać swoje możliwości i je oceniać;
 • funkcja wychowawcza – dziecko przyswaja sobie różne normy, poznaje reguły postępowania, zawiera umowy, których przestrzeganie obowiązuje w zabawach z innymi dziećmi;
 • funkcja terapeutyczna (korekcyjna) –uczy się różnych sposobów wyrażania swoich uczuć i rozwiązywania problemów;
 • funkcja projekcyjna – pozwala dziecku wchodzić w różne role społeczne, dając mu okazję do zrealizowania rzeczy niemożliwych w życiu codziennym.

Zabawa spełnia też funkcję diagnostyczną. Zachowanie dziecka podczas zabaw informuje o świecie jego wewnętrznych przeżyć oraz o trudnościach, z którymi się boryka. Dlatego dla rozwoju umysłowego dziecka ważne jest również to, jak się ono bawi, co wykorzystuje w zabawie, jak często, jak długo, w jakim stopniu samodzielnie, z jakim zainteresowaniem, z jaką korzyścią dla rozwoju własnego umysłu.

W literaturze napotka się  różne rodzaje  klasyfikacji zabaw według ich treści, różna też jest ich terminologia. Najczęściej powtarzające się rozdaje zabaw:

 • zabawy manipulacyjne
 • zabawy konstrukcyjne
 • zabawy tematyczne
 • zabawy dydaktyczne
 • zabawy ruchowe

Zabawy manipulacyjne – występują najwcześniej w rozwoju dziecka już w 4-5

miesiącu życia, gdy dziecko osiągnie sprawność chwytania. Najpierw dziecko ogląda,

obserwuje i uczy się poznawać przedmioty po ich wyglądzie oraz zapoznaje się z ich

powierzchnią i kształtem. Przez uderzanie uczy się poznawać przedmioty po wydanym przez

nie dźwięku. Następnie działa za pomocą przedmiotów, wykonując daną rzeczą to, do czego

się ona nadaje. 

Zabawy konstrukcyjne – polegają  na  tworzeniu  tzw. „dzieła” z dowolnego

materiału, a więc dotychczasowa manipulacja staje się zabawą konstrukcyjną, gdy dziecko

spostrzega  i uświadamia sobie swoje „dzieło” .Do tego rodzaju zabaw W. Okoń zaliczył

budowanie z klocków, rysowanie, pisanie, budowanie z piasku, z gliny, opowiadanie, śpiew,

robienie wycinanek, układanie obrazków, bawienie się kalkomanią, robienie łańcuszków,

puszczanie baniek mydlanych, rzucanie cieni na ścianę itp.

Zabawy tematyczne – określane również jako: iluzyjne zabawy fikcyjne, zabawy

w odgrywanie roli, zabawy dramatyczne, zabawy naśladowcze i odtwórcze, a także zabawy

twórcze oraz udawane  i przedstawiane.

Zabawy i gry dydaktyczne – to rodzaj rozrywki umysłowej. Do gier i zabaw dydaktycznych  K. Tyborowska zalicza loteryjki, zagadki, segregowanie, podkreślając, że w tych zabawach dziecko musi się podporządkować określonym regułom i przepisom.

Zabawy ruchowe – są bardzo różnorodne, gdyż wyczerpują wszystkie rozdaje 

właściwych człowiekowi naturalnych ruchów. Oprócz ruchu występują w nich treści

intelektualne, mające wyraz w temacie i czynnościach zabawowych.

Czego dziecko uczy się w czasie zabawy ?

 • w czasie zabawy dziecko lepiej poznaje siebie samego
 • zabawy podwyższają kompetencje dokładnego obserwowania i oceniania pozostałych uczestników
 • zabawy rozwijają zdolność wczuwania się w sytuację drugiej osoby i odpowiedniego nastawienia się do niej
 • zabawa powoduje zwiększenie pewności siebie, jeśli są oni najszybsi z całej grupy lub zwyciężają w rozgrywkach sportowych, ich poczucie własnej wartości rośnie
 • dziecko trenuje swoje zdolności motoryczne, jak np. umiejętność szybkiego reagowania i rozwija jednocześnie współpracę w grupie
 • podczas zabawy można pokonać zakorzenione wzorce zachowań i przećwiczyć umiejętności, które są konieczne do prospołecznego postępowania
 • w zabawie pobudzane są ważne procesy nauczania
 • zdolności do rozwiązywania problemów i przezwyciężania trudności, a także odnoszenia sukcesu
 • rozwija wyobraźnię, twórcze pomysły
 • rozwija zdolność do współpracy
 • zabawy rozwijają inteligencje i pomysłowość dzieci.

Reasumując można z cała pewnością stwierdzić, że zabawa spełnia jedną z podstawowych ról w rozwoju życia dziecka. Znajduje ona odzwierciedlenie w każdej dziecinie jego działalności. Zabawa - jako swoista „szkoła życia”  winna  być podstawowym narzędziem pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszo szkolnym.

Literatura:

 1. Dyner W.J. (1983) Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu, Wrocław Ossolineum
 2. Elkonin D.B. (1984) Psychologia zabawy, Warszawa WSiP.
 3. Grzeszkiewicz B. (2003) Społeczny charakter zabaw dzieci, Wychowanie Przedszkolne nr 3(114)
 4. Minczakiewicz E.M., Zabawa manipulacyjna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo i jej wartość diagnostyczna, „Szkoła Specjalna” 1994 nr 3.
 5. Tyborowska K. (1966), Wiek przedszkolny w: Żebrowska M. (red.) Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa PWN
 6. L. Wygotski (1971) Wybrane prace psychologiczne, Warszawa PWN