IV 2020 ZDALNE NAUCZANIE W WYCHOWANIE FIZYCZNE – ocenianie w zdalnym wychowaniu fizycznym

Małgorzata Kulik- doradca metodyczny wychowania fizycznego

ZDALNE NAUCZANIE W WYCHOWANIE FIZYCZNE – ocenianie w zdalnym wychowaniu fizycznym

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Nauczyciele wychowani fizycznego realizują zajęcia wychowania fizycznego również w formie zdalnego nauczania. Nie jest to zadanie łatwe zważywszy, że główną sfera oddziaływania jest aktywność ruchowa. Musieliśmy w tym momencie bardzo przemodelować programy nauczania i podjąć treści podstawy programowej możliwe do realizacji w sposób zdalny. O wspomaganiu się TIK w organizacji zajęć pisałam już we wcześniejszym artykule, ale wiele wątpliwości budzi fakt monitorowania a przede wszystkim oceniania. Zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN    przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej (§ 9 rozporządzenia MEN z 22 lutego 2019 r.). Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Musimy również zmodyfikować PSO tak, aby było zbieżne ze zdalnym nauczaniem a przede wszystkim z rozporządzeniem MEN  o ocenianiu.  To dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce. Możemy poszukiwać wzorca, przeszukiwać Internet – to i tak należy zdalne ocenianie dostosować do indywidualnych warunków jakie stworzyła szkoła i możliwości techniczne uczniów.  Nie ma obowiązku tworzenia nowego PSO ale można wprowadzić aneksem (na czas zaistniałej sytuacji) zmiany dostosowane do zdalnego nauczania. Powinien on zawierać informacje:

  1. Za  pomocą jakiego komunikatora będą prowadzone zdalne lekcje wychowania fizycznego  i za pomocą jakiego komunikatora będą przesyłane zadania dla ucznia (np. dziennik elektroniczny, poczta e- mail, messanger  lub inny sposób ustalony z nauczycielem).
  2. Jaki przewidziany jest sposób kontaktu nauczyciela z rodzicami /opiekunami (np. e- dziennik, e- mail, itp.).
  3. W jaki sposób sprawdzane będą osiągnięcia edukacyjne uczniów  (np. odpowiedź ustna – na czacie,  kartą pracy,  praca pisemna,  zdjęcia, prezentacje, album, plakat, referat, filmy, itp.).
  4. Jaka jest forma dokumentacji pracy na zdalnej lekcji i rozwiązań zadań przez ucznia (np. uzupełniona karta pracy, rozwiązany test, zdjęcia, filmy, prezentacje itp.).
  5. Jaki jest czas wykonania zdalnej lekcji (np. zadnia uczniowie wykonują w miarę możliwości i dostępu do komputera w dniu, w którym mają zajęcia wychowania fizycznego, zgodnie z planem zdalnego nauczania, na wykonanie zadania uczniowie maja czas do..., itp.).
  6. Jakie obszary będą podlegały ocenie (np. tematy, zadania powinny dotyczyć wszystkich bloków tematycznych określonych w podstawie programowej. obszar w zakresie wiedzy lub zleconych zadań związanych z aktywnością fizyczną. podlegający ocenie w systemie online – zasady i kryteria ocen. Przykład: Postawy i kompetencje (tj. uczeń współpracuje z nauczycielem,: podejmuje zadanie, wykonuje polecenia, prace domowe; angażuje do ćwiczeń swoich bliskich, propaguje zdrowy styl życia, praktykuje zachowania prozdrowotne, stosuje zasady bezpiecznej organizacji ćwiczeń itp.). Systematyczność wykonywania ćwiczeń (tj. uczeń wykazuje gotowość do podejmowania zadań, wykonuje je w wyznaczonym czasie,  stosuje samokontrolę itp.). Wiadomości (tj. uczeń utrwala wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej, zasad i przepisów gier, olimpizmu, historii sportu itp.). Aktywność fizyczna (tj. uczeń wykazuje inicjatywę i kreatywność w doborze ćwiczeń, wykonuje diagnozę sprawności fizycznej i motorycznej, wykonuje ćwiczenia programowane).
  7. Jakie kryteria są przewidziane na oceny cząstkowe. Przykład: Celujący. Uczeń:  odpowiada na zadane przez nauczyciela pytania/pytanie, wykonuje zadanie związane z aktywnością fizyczną; przedstawi swoje pytanie, zadania dotyczące tematu zawartego w artykule, prezentacji czy też filmie; przesyła link o podobnej tematyce (artykuł, film, prezentacja); dokumentuje zdjęciami, filmem. Bardzo dobra. Uczeń: odpowiada na zadane przez nauczyciela pytania/pytanie, wykonuje zadanie związane z aktywnością fizyczną;  przedstawi swoje pytanie dotyczące tematu zawartego w artykule, prezentacji czy też filmie. Dobra. Uczeń: odpowiada na zadane przez nauczyciela pytania/pytanie. Dostateczna. Uczeń: odpowiada na zadane przez nauczyciela pytania/pytanie z wyraźnymi brakami. Dopuszczająca. Uczeń: potwierdzi e- mailem, że przeczytał artykuł lub obejrzał film. Niedostateczna. Uczeń: nie podejmie się wykonania zadnia. Przykład: Uczeń: za wykonanie zadania otrzymują + , 3 plusy zamieniają się w ocenę bdb.
  8. Jakie warunki są brane przy ustaleniu oceny śródrocznej i rocznej  ( np. nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną, biorąc pod uwagę oceny wcześniej uzyskane w trakcie trwania zajęć w szkole oraz bieżące oceny w zakresie zadań w obszarze wiedzy lub zleconych zadań związanych z aktywnością fizyczną. Ocena roczna jest wypadkową uzyskanych ocen bieżących).
  9. Jakie są warunki otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (np. zgodnie z dokumentem obowiązującym w całej Szkole, dostępnym na stronie internetowej Szkoły itp.).
  10. Jakie trudności i niedogodnienia brane są pod uwagę przy ocenianiu (tj. podczas planowania lekcji i oceniania nauczyciel bierze pod uwagę trudności ucznia z dostępem do Internetu, sprzętu elektronicznego jak i oprogramowania itp.).

Zdalne nauczanie w wychowaniu fizycznym to nie tylko wiedza i wiadomości. Można organizować i zlecać zadania związane z aktywnością fizyczną np. diagnoza sprawności fizycznej i motorycznej. Pamiętamy!!! Ocenie nie mogą podlegać wyniki!! Możemy oceniać wykonywanie zestawu ćwiczeń ogólnorozwojowych czy kształtujących np. siłę mięśni ramion, brzucha czy nóg. Budowanie własnych programów, rozgrzewek czy propozycji układów tanecznych, aerobicu czy też tabaty. Organizując pracę zdalną uczniów oraz ich ocenianie pamiętamy, aby uwzględniać zasady bezpiecznego i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną czyli TIK. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy powinien uwzględniać zalecenia medyczne, wiek uczniów i etap kształcenia oraz zalecenia  dotyczące czasu korzystania z urządzeń umożliwiających zdalną pracę. Należy bezwzględnie pamiętać o ochronie danych wrażliwych i wizerunku uczniów tzw. RODO.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 1534) - § 9.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.