Konkurs filmowy dla nauczycieli "Nie dokarmiaj smoga"

Organizatorem konkursu filmowego „Nie dokarmiaj smoga” jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Za przebieg konkursu odpowiada zespół doradców metodycznych Pracowni Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych i Zawodowych. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji o konkursie jest p. Jolanta Piątkowska. Pytania należy kierować na adres jolantapiatkowska@cen.edu.pl z dopiskiem Konkurs ekologiczny.

Cel Konkursu

Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. Celem Konkursu jest promowanie dobrych praktyk ekologicznych w szkołach i środowisku lokalnym, odpowiedzialności za środowisko, aktywizowanie społeczności lokalnych do praktycznego działania na rzecz ochrony środowiska w swoim otoczeniu, nawiązanie współpracy przez uczniów i nauczycieli ze społecznościami lokalnymi, prowadzenie aktywnych form edukacji proekologicznej, w szczególności dotyczącej sposobów ograniczenia  niskiej emisji.                                                                                                                                                              

Warunki uczestnictwa w  Konkursu

Konkurs skierowany jest do wszystkich nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego. Konkurs polega na udokumentowaniu przeprowadzonych  działań związanych z propagowaniem ograniczenia niskiej emisji w swoim regionie np.:

 • szkolne akcje promocyjne;
 • wystawy plastyczne;
 • tablice informacyjne np. gazetki szkolne;
 • warsztaty dla uczniów i rodziców;
 • konkursy dla uczniów;
 • przeprowadzone zajęcia np. lekcje wychowawcze i inne;
 • gry miejskie;
 • środowiskowe akcje edukacyjno-promocyjnej adresowane do społeczności lokalnej;
 • i inne działania.

Dokumentację prowadzonych działań należy przygotować w formie krótkiego filmu (wideoklipu) - max. 3 min. (w formacie mp4). Praca może być wykonana indywidualnie lub przez zespoły nauczycieli (max. 2-osobowe). Każdy indywidualny uczestnik lub zespół może zgłosić tylko jeden film. Z jednej szkoły (placówki) w konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba nauczycieli lub zespołów.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Termin i sposób dostarczenia prac

Nagrany film wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać do 30 marca 2022 r. na adres Organizatora  w następujący, wybrany przez uczestnika Konkursu, sposób: drogą elektroniczną na adres jolantapiatkowska@cen.edu.pl w tytule maila „Konkurs filmowy”. Film może być wysłany jako załączony plik filmowy mp4 lub można dołączyć link do pliku filmowego umieszczonego w zasobach internetowych. Należy również dołączyć skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia;

lub

pocztą na adres Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin, z dopiskiem na kopercie „Konkurs filmowy”. W tym przypadku przygotowany film może być umieszczony na płycie CD/DVD lub na pendrive, a karta zgłoszenia powinna być wydrukowana i podpisana.

Rozstrzygnięcie Konkursu

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni grupę finalistów.

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • oryginalność i atrakcyjność przeprowadzonych działań;
 • edukacyjny i wychowawczy charakter działań;
 • promocja działań w społeczności lokalnej i mediach;
 • spójność treści przesłanych z kategorią tematyczną.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum Edukacji Nauczycieli  (cen.edu.pl) do 15 kwietnia 2022 r. Finaliści otrzymają imiennie zaproszeni  na uroczysty finał do Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, który odbędzie się 21 kwietnia 2022 r. W ramach finału nastąpi prezentacja wszystkich zakwalifikowanych do finału filmów i wyłonienie laureatów Konkursu. Laureaci  Konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, a szkoły (przedszkola, placówki) otrzymają DYPLOM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZAPOBIEGANIE NISKIEJ EMISJI. Wszyscy zaproszeni do finału nauczyciele  wezmą również udział w warsztatach: "Adsorbcyjne metody oczyszczania gazów odlotowych", które prowadzi Damian Jankiewicz  SCK Sarbinowo. W przypadku trwania ograniczeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej finał konkursu odbędzie się online. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. Praca konkursowa nie może naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Praca konkursowa nie może zawierać materiałów chronionych prawami autorskimi bez zgody autorów. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu  kosztów udziału w konkursie. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora.

Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i kopiowania, ich publicznej emisji w celach promocji. Filmy konkursowe nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem.

Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatora.

Sprawy nieuregulowane w regulaminie konkursu rozstrzyga Organizator.

Pliki do pobrania
Regulamin konkursuPobierz
Karta zgłoszeniaPobierz