III 2019 Doradztwo zawodowe w przedszkolu

Renata Pietras – Pacynko - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

1 września zaczęło obowiązywać Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego i w związku z tym przedszkola zostały zobligowane do wspierania dzieci w zakresie formowania preorientacji zawodowej.

Program realizacji doradztwa zawodowego powinien zawierać działania (czyli tematykę, metody i formy), terminy, osoby odpowiedzialne, podmioty, z którymi będzie odbywała się współpraca, treści dotyczące zawodów. Dyrektor przedszkola dopuszcza program do użytku po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, tak jak w przypadku pozostałych programów. Warto pamiętać, że program realizacji systemu doradztwa zawodowego opracowuje się na każdy rok szkolny.

Celami realizacji tego programu to wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowanie pożądanej postawy wobec pracy i edukacji, a także inicjowanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci.

W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym zajęcia te powinny odbywać się w formie zabawy. W pierwszej kolejności chodzi oczywiście o poznanie siebie, swoich zainteresowań. Warto organizować spotkania z przedstawicielami rozmaitych zawodów, w tym wypadku bardzo wskazane byłoby zaangażowanie rodziców. Dzieci mogą też odgrywać różne zawody, rozpoznawać je podczas quizów lub konkursów, wskazywać zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku czyli rozpoznawać rekwizyty kojarzone z konkretnym zawodem.

W zależności od stopnia rozwoju dziecka można dość wcześnie zacząć rozpoznawać jego zainteresowania oraz predyspozycje do różnych zawodów. Przedszkolaki z pewnością zauważą związki między zainteresowaniami a wykonywanym zawodem. Poza tym warto spróbować pokazać, jak współcześnie wykonywany jest konkretny zawód, a jak może to wyglądać za kilka lat.

Zachęcam do zapoznania się z programem preorientacji zawodowej dla przedszkola, który został opracowany w ramach współfinansowanego z EFS projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Jednym z elementów zestawu programów doradztwa zawodowego jest „Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami”. Program znajduje się na stronie internetowej:

https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/

Program preorientacji zawodowej dla przedszkola zawiera:

  • Podstawy prawne
  • Założenia ogólne programu
  • Cel ogólny preorientacji zawodowej
  • Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia dzieci
  • Warunki i sposoby realizacji programu
  • Weryfikacja efektów zajęć – zamiast oceniania
  • Rekomendacja dotycząca obudowy dydaktycznej programu
  • Ewaluacja programu
  • Słownik pojęć

Program zawiera również przykładowe scenariusze: zajęć z wychowankami, spotkań z rodzicami, spotkań rad pedagogicznych i innych działań związanych z doradztwem zawodowym.

Preorientacja zawodowa powinna być stałą perspektywą prowadzenia wychowania przedszkolnego w ciągu dnia, w trakcie swobodnych zajęć dzieci w kącikach tematycznych oraz w czasie zajęć dotyczących poznawania zawodów najbliższych dziecku. W czasie zajęć dzieci powinny poszerzać świadomość dotyczącą świata zawodów z wykorzystaniem prostych zabaw (przykłady zaczerpnięte z programu) np. „Kto to zrobił?” (dzieci wspólnie z nauczycielem identyfikują osoby i zawody, „Jedziemy autobusem” (kto prowadzi? kto wyprodukował…? kto posprzątał…?), memo (dopasowywanie atrybutów do zawodów).

Zadania z zakresu preorientacji zawodowej realizuje nauczyciel wychowania przedszkolnego, organizując zajęcia i wycieczki (np. do zakładów pracy), spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Do działań z preorientacji zawodowej wykorzystujemy metody aktywizujące dobierane z uwzględnieniem m.in.: wieku uczestników, typu zajęć oraz celów, jakie mają być osiągnięte. Wskazane jest wykorzystanie elementów metody projektu pozwalające na samodzielne formułowanie problemów przez dzieci.
Zachęcam do zapoznania się z programem.

Opracowane na podstawie:

artykułu: „Doradztwo zawodowe w przedszkolu”, Przedszkole. Miesięcznik Dyrektora – listopad 2018 r.

strony internetowej www.ore.edu.pl