Wnioski nauczyciela i zaświadczenie dyrektora do komisji awansu zawodowego_2021

Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. (t.j DZ. U. 2020 poz. 2200)  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli do komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej nauczyciel składa, oprócz wniosku i zaświadczenia od dyrektora, KOPIE dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz KOPIĘ aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego/mianowanego a także KOPIĘ sprawozdania z planu rozwoju i KOPIĘ pozytywnej oceny dorobku zawodowego.Wszystkie kopie poświadcza za zgodność z oryginałem DYREKTOR placówki.

 

Poniżej znajdują sie przykładowe wnioski nauczycieli składane do komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnej:

 

Przykładowy wniosek nauczyciela stażysty do komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego  >>> pobierz wniosek

Przykładowy wniosek nauczyciela kontraktowego do komisji egzaminacyjnej  na stopień nauczyciela mianowanego   >>> pobierz wniosek

Wniosek o postępowanie egzaminacyjne Urzędu Miaskiego w  Koszalinie >>> pobierz wniosek

Wniosek nauczyciela mianowanego do komisji kwalifikacyjnej  na stopień nauczyciela dyplomowanego (ze stony KO w Szczecinie) >>> pobierz wniosek

Przykładowe zaświadczenie (ze stony KO w Szczecinie) dyrektora szkoły dla nauczyciela wystawiane po zakończeniu stażu  >>>  pobierz zaświadczenie