Komisja kwalifikacyjna na stopień nauczyciela kontraktowego - przykładowe druki dla dyrektora_2021r.

. Dyrektor na wniosek nauczyciela stażysty powołuje komisję, zawiadania organ nadzoru i prowadzący o terminie i miejscu posiedzenia komisji. Następnie komisja kwalifikacyjna prowadzi rozmowę, podczas której nauczyciel stażysta (par 12 ust1 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2020 poz.2200):

1) prezentuje dorobek zawodowy;

2) prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:

a) zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,

b) wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;

3) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego

Prezentacja dotycząca organizacji komisji kwalifikacyjnej

pobierz prezentację

Poniżej do pobrania druki komisji kwalifikacyjnej (propozycja)

pobierz: powołanie komisji

pobierz: powiadomienie organu nadzoru

pobierz; powiadomienie organu prowadzącego

pobierz: oświadczenie członkow komisji

pobierz: arkusz analizy formalnej

pobierz: protokół posiedzenia komisji

Wzór zaświadczenia o akceptacji komisji kwalifikacyjnej i aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego znajduje sie w załaczniku do Rozporzadzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (str. 11 i 12) (t.j. Dz.U 2020 poz. 2200)